บาคาร่าออนไลน์ ปูนซีเมนต์นครหลวง ปิดสายการผลิตโรงงาน 1 สระบุรี-ให้พนง.ลงชื่อออกโดยสมัครใจ

บาคาร่าออนไลน์ ปูนซีเมนต์นครหลวง ปิดสายการผลิตโรงงาน 1 สระบุรี-ให้พนง.ลงชื่อออกโดยสมัครใจ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ปูนอินทรี บาคาร่าออนไลน์ ได้ออกเอกสารเรื่อง การปิดสายการผลิตโรงงาน 1 กิจการสระบุรี และโครงการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ปี พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่เพื่อนพนักงานทุกท่าน ได้ทราบดีอยู่แล้วว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค 19 ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเห็นได้ชัด จากคำสั่งซื้อปูนซีเมนต์ของลูกค้าลดลงเป็นจำนวนมาก และคาดว่าความต้องการปูนซีเมนต์มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะผู้บริหารกลุ่มของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องลดกำลังการผลิตลง โดยปิดสายการผลิตโรงงาน 1 ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจากการปิดสายการผลิตนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องลดอัตรากำลังคนในสายการผลิตโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุน ( Support Functions) ทั้งหมด นับจากวันที่ปิดโรงงาน 1 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่บอบบางอยู่ในขณะนี้ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานของบริษัทฯ และส่วนรวมน้อยที่สุด บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเปิด โครงการออกจากงานด้วยการเห็นชอบร่วมกันปี 2563 ให้กับพนักงานโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุน ที่จะสมัครเข้าโครงการนี้เป็นอันดับแรก หากบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะลดอัตรากำลังคนต่อไป บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานสายการผลิตในกิจการสระบุรีอื่น เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติม ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1.คุณสมบัติของพนักงาน

1.1 พนักงานประจำของบริษัทฯ กิจการสระบุรี

1.2 อายุพนักงาน: ไม่จำกัด

1.3 ต้องเป็นพนักงานที่ไม่อยู่ในโครงการ Performance lmprovement Program (PIP)

2. การช่วยเหลือ

2.1 ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อออกจากงาน ซึ่งรวมถึงเงินทุกประเภทที่บริษัทฯ ต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานและหรือตามระเบียบบริษัทฯ ตามเอกสารที่แบบมานี้

2.2 ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอายุงาน นอกเหนือจากในข้อ 2.1 ตามเอกสารที่แนบมานี้

2.3 ได้รับเงินกองทุนสะสมและหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของพนักงานบวกด้วย ส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ รวมทั้งผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยจากกองทุนโดยจ่ายให้เต็ม 100% ไม่คำนึงถึงอายุงาน

2.4 วันพักร้อนที่เหลือเมื่อคำนวณตามอัตราส่วน จะคำนวณจ่ายเป็นเงินให้

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น กมธ.การท่องเที่ยว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีมติตั้ง พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 103

ผู้ว่าฯ ประกาศใครไปฟู้ดแลนด์พัทยา หากมีอาการให้พบแพทย์เช็คโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ทางเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR ได้โพสต์เอกสารประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมาตรการการเร่งด่วนในการป้องกันวิกตการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

จังหวัดชลบุรี ขอประกาศให้ทราบว่า ประชาชนท่านใด ได้เดินทางไปซื้อสินค้าที่ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Foodland Supermarket) ชั้น M สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา ( Terminal 21 Pattaya) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.00 น. โดยปัจจุบันหากพบว่ามีอาการ ทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย ให้แยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาพร้อมทั้งให้ประวัติกับแพทย์ว่า มีการสัมผัสหรือไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19

จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งเตือนเน้นย้ำ ให้ประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขอความร่วมมือได้ปฏิบัติตามมาตรการ การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็วต่อไป บาคาร่าออนไลน์